facebook rss sitemap


ผู้บริหาร ศธภ.๑

 

 

 60-rakkana

 นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ

รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่ง

ศึกษาธิการภาค ๑

(ประวัติ)

 

ฐานข้อมูลสถิติพื้นฐาน

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

 

ค้นหาข้อมูล ศธภ.๑

รายงานการพัฒนาเครือข่ายประชารัฐ PDF Print E-mail
Written by admininspect   
Tuesday, 09 October 2018 09:21

2561-01-cover pracharath2561

     สืบเนื่องจากร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีครอบครัวที่มั่นคง

โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีและสร้างความอยู่ดีมีสุขของคนไทย ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนา

กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงนำแนวคิดในการดำเนินงานมาบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานทางการศึกษา โดยภาคเอกชนเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะและเชื่อมโยงการตลาด ภาครัฐเป็นหน่วยงานสนับสนุน และได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้กำหนดให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดนำร่อง และสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ทำหน้าที่ในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ เพื่อรับทราบผลจากการดำเนินงานพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

 

12moe

policyPrayut

reform-moe

asean moe

1to1

utq

stu chanel

neis-moe


Copyright (C) 2014 Regional Education Office 1, All rights reserved. Designed by Dr.kLaNg

Best display on screen size : 1024 x 768 pixel [IE7 Up, FIREFOX, CHROME]

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 9 ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0 2581 1391 โทรสาร 0 2581 1395 อีเมล phatsikar@gmail.com
เว็บไซต์ www.reo1.moe.go.th เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/reo1pte