.ศธภ.2 ประชุมกลั่นกรองและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานฯ(ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11  ปีการศึกษา 2562.

ศธภ.2 ประชุมกลั่นกรองและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานฯ(ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562

        วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้ดำเนินการประชุมกลั่นกรองและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) โดย นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม และนายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการ จังหวัดชัยนาท...

Read More..

.ศธภ.2 ร่วมพิธี​ถวาย​พาน​พุ่มวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย.

ศธภ.2 ร่วมพิธี​ถวาย​พาน​พุ่มวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

          วันที่ 2 มีนาคม 2562 นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 มอบหมายให้นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย) เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม...

Read More..

ศธภ.5(สมุทรสงคราม) เยี่ยมศึกษาดูงาน ศธภ.2(ลพบุรี)

          ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5(สมุทรสงคราม) นำโดยนายชาญวุติ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 5 เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 (ลพบุรี) โดยมีนายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 พร้อมด้วยบุคลากรในศธภ.2 ให้การต้องรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด วิธีการ ในการทำงาน พัฒนาขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการภาค ในการนี้มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 15 คน ณ...

Read More..

.ศธภ.2 การประชุมรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑.

ศธภ.2 การประชุมรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธาน ในการประชุมรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานศึกษาธิการ ภาค ๒ ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการประเมิน จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.ศธ. ประกอบด้วย...

Read More..

.ศธภ.2 ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562.

ศธภ.2 ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562

      16 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 นำโดยนางสาวนิภา แสงพันธ์ุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่ 32 ประจำปี 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระนารายณ์มหาราช (วงเวียนเทพสตรี) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม...

Read More..

ศธภ.2 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 17 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์ 17 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

Read More..

ศธภ. 2 จัดสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

พิมพ์ PDF

600816

ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานเปิดสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งมีมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการศึกษา ความสำคัญของภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาตามบทบาทหน้าที่ และที่สำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาจากการเสวนาซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของพื้นที่ให้เกิดความร่วมมือเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วน

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2560

พิมพ์ PDF

2017 09 11 14 17 47

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ศธภ.2 จัดอบรม "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการผลิตผลงานฯ"

พิมพ์ PDF

600809

ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานเปิดการอบรม "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการผลิตผลงานทางวิชาการ สำหรับครูบุคลากรทางการศึกษา" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องเจ้ากงจีน โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสุขภาวะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"

พิมพ์ PDF

600808

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560  ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 จำนวน 24 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสุขภาวะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  โดยมีนางศรีวัชรา เต็มวงษ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนารายณ์  นายขวัญชัย ดำปิน นักกำหนดอาหารวิชาชีพ โรงพยาบาลพระนารายณ์  นางศรีรัตน์ ธัญญกุลสัจจา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพระนารายณ์ และนางเจริญรัตน์ แหนบนาค นักอาชีวบำบัด โรงพยาบาลพระนารายณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

[ศธภ.2] ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ งวด 2 ปี 2560 จังหวัดชัยนาท

พิมพ์ PDF

600807B

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายวิระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการงวด 2 ปี 2560 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดชัยนาท
โดยภาคเช้าคณะตรวจราชการได้รับฟังการบรรยายสรุปและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ของส่วนราชการที่เป็นหน่วยรับการตรวจได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ,สพป. ,สช. ,สพม.เขต 5 , อศจ. และ กศน.จังหวัดชัยนาท ณ แฟนตาซีรีสอร์ท จังหวัดชัยนาท
ส่วนภาคบ่ายลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายอาชีวศึกษาเป็นเลิศ ณ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

ศึกษาธิการภาค 2 ร่วมกิจกรรม "ปลูกข้าว ปลูกปัญญา" ครั้งที่ 5

พิมพ์ PDF

600807A

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2  ร่วมกิจกรรม "ปลูกข้าว ปลูกปัญญา" ครั้งที่ 5 ตามโครงการสานฝันสู่โลกกว้างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมอาชีพเด็กพิการทางสติปัญญา เพื่อสนับสนุนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี และบริษัทในเครือเบทาโกร  โดยมี นายผล ดำธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีฯ  ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี  ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

ศึกษาธิการภาค 2 พบผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ลบ.2

พิมพ์ PDF

600804

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์  ศึกษาธิการภาค 2 พบผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมทั้งมอบนโยบาย และขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาในภูมิภาค โดยมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพการศึกษา ในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 8 /2560 ณ ห้องประชุม สพป.ลบ.2 ( อาคารท่ามะนาว) อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

ศธภ.2 ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการดำเนินการจัดทำข้อมูลการเกลี่ยอัตรากำลัง

พิมพ์ PDF

600803B

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น.  ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์  ศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการดำเนินการจัดทำข้อมูลการเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 1/2560  ณ  ห้องประชุมละโว้  สำนักงานศึกษาธิการภาค 2  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

[ศธภ.2] ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ งวด 2 ปี 2560 จังหวัดลพบุรี

พิมพ์ PDF

600803A

วันพฤหัสบดีที่  3 สิงหาคม  2560  ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ งวด 2 ปี 2560 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดลพบุรี

โดยภาคเช้าคณะตรวจราชการได้รับฟังการบรรยายสรุปและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ของส่วนราชการที่เป็นหน่วยรับการตรวจ ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด, สพป.ลพบุรี เขต 1, สพป.ลพบุรี เขต 2, สช., สพม.เขต 5, อศจ. และ กศน.จังหวัดลพบุรี   ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี  

สำหรับภาคบ่ายลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียน ICU ณ โรงเรียนบ้านซับโศก  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 2019

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.