กลุ่มอำนวยการ somsak

นายสมศักดิ์  เลิศปรีชาสกุล
รก.นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและประสานราชการ


atchara suntorn

นางอัชรา  เพ็งบุญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

นายสุนทร  บุญสถิต
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

trineth wirakan

นายตรีเนตร  สายสุ่ม
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาววิรากานต์  อาจสูงเนิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

benjawan

นางสาวเบญจวรรณ  เกษรศักดิ์
นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกอบชัย  ชิงชัย
ผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา

taweechai surapas

นายทวีชัย  อารีย์
พนักงานขับรถยนต์

นายสุรภาส  คุ้มประดิษฐ์ 
ช่างไฟฟ้า ช.2

supachai

นายศุภชัย  สุภาจรูญ
พนักงานขับรถยนต์

wilai sombat

นางสาววิไลย  ไชยดา
แม่บ้าน

นางสาวสมบัติ  อึ่งผิว
แม่บ้าน

tawee jirapon

นายทวี  บุญยบุตร
คนงาน

นายจิรพนธ์  กลิ่นส่ง
ยาม

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 2018

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.