ทำเนียบผู้บริหาร

1. นายไสว  หอรัตนไชย                          2501 - 2504

2. นายสมเกียรติ  พรหมสาขา ณ สกลนคร   2504 - 2510

3. นายประยูร  วีรวงศ์                              2510 - 2511

4. นายสมเกียรติ  พรหมสาขา ณ สกลนคร    2511 - 2511

5. นายพวง  พันธุลาภ                              2511 - 2516

6. นายประยูร  วีรวงศ์                               2516 - 2516

7. นายดุษฏี  วงศ์ศศิธร                            2516 - 2517

8. นายแจ้ง  สุขเกื้อ                                 2517 - 2519

9. นายฉลอง  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา            2519 - 2520

10. นายอนุสรณ์  ประดับแก้ว                     2520 - 2526

11. นายทรงชัย  เจตบุตร                          2526 - 2528

12. นายสวง  กาญจนากร                          2528 - 2533

13. นายละเอียด  ชุ่มบุญชู                         2533 - 2534

14. ว่าที่ ร.ต.บุญชู  นิ่มวรรณัง                     2534 - 2537

15. นายบุญเรือง  ตันยา                            2537 - 2543

16. นายโชติ  แย้มแสง                             2543 - 2544

17. นายนิพนธ์  แก้วสุทธา                         2544 - 2547

18. นางสาวนฤมล  ไทยวิรัช                       2547 - 2555

19. นายนิธิบดี  เที่ยงวรรณกานต์                 2556 - 2559

*********************************************

                           ศึกษาธิการภาค 1                  (คำสั่งจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ วันที่ 22 มีนาคม 2559)

*********************************************

1. นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์                        2559 - 2560 (ที่ สป 389/2559 วันที่ 22 มีนาคม 2559) (2268/2560)

2. นายวีระกุล  อรัณยะนาค                       2560            (มติ ครม. 2 พฤษภาคม 2560)

3. นายพะโยม ชิณวงศ์                            2561 - 2562  (มติ ครม. 15 พฤษภาคม 2561)

4. นางรักขณา  ตัณฑวุฑโฒ                     2562            (มติ ครม. 8 มกราคม 2562)

*********************************************

                         รองศึกษาธิการภาค 1             (คำสั่งจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ วันที่ 22 มีนาคม 2559)

*********************************************

1. นายนิธิบดี  เที่ยงวรรณกานต์                 2559 - 2559 (คำสั่ง ศธ ที่ สป. 390/2559 วันที่ 22 มีนาคม 2559)

2. นายเกื้อกูล  ดีประสงค์                         2560 - 2560

3. นางรักขณา  ตัณฑวุฑโฒ                     2560 - 2562 (คำสั่ง สป ที่ 1136/2560 วันที่ 5 มิถุนายน 2560)

*********************************************

                           ศึกษาธิการภาค 2                         (จัดที่ตั้งภาค ลว 7 มีนาคม 2562

*********************************************

1. นางรักขณา  ตัณฑวุฑโฒ                     2562 - 2563 (ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ 11 เมษายน 2562)

2. รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์         2563 - 2564 (ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ 13 กรกฎาคม 2563)

3. นายศัจธร วัฒนะมงคล                         2564 - ปัจจุบัน รักษาการในตำแหน่ง (คำสั่ง สป. ที่ 27/2564 ลว วันที่ 7 มกราคม 2564)

*********************************************

                           รองศึกษาธิการภาค 2                         (จัดที่ตั้งภาค ลว 7 มีนาคม 2562

*********************************************

1. นายธนู ขวัญเดช                               2562 - 2563 (คำสั่ง สป.315/2562 วันที่ 12 มิถุนายน 2562)

2.นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี                            6 สิงหาคม 2563- 2564 (คำสั่ง สป.509/2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563)

3. นายไสว สารีบท                               24 สิงหาคม 2564- ปัจจุบัน

 

 

 

ข้อมูลเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500