วิสัยทัศน์/พันธกิจ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

*************************************

               สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔) นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ มากำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ดังนี้

วิสัยทัศน์ :

               ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค จากการบูรณาการสู่การศึกษาที่มีคุณภาพ ภายในปี ๒๕๖๔

                    ขับเคลื่อน หมายถึง การกำหนดทิศทาง กำกับ ติดตาม ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา

                     บูรณาการ หมายถึง ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่

คำขวัญ :

               ศธภ.๑ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ “สำนักงานน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก สังคมประจักษ์คุณภาพงาน” 

พันธกิจ :

               ๑. ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่

               ๒. สนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่

               ๓. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่

               ๔. พัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ :

               ๑. ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

               ๒. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

               ๓. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

               ๔. มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :

               ๑. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

               ๒. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค

               ๓. ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนด้านวิชาการ วิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่

               ๔. ระดับความสำเร็จของการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่

               ๕. ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่

               ๖. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

               ๑. จัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่

               ๒. วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

               ๓. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาแบบบูรณาการ

               ๔. สนับสนุนการตรวจราชการกำกับและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่

               ๕. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ :

               ๑. จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

               ๒. สื่อสารสร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษา

               ๓. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาคที่มีประสิทธิภาพ

               ๔. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

               ๕. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

               ๖. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาและการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาในพื้นที่

               ๗. พัฒนาเครือข่ายการตรวจราชการในพื้นที่

               ๘. สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในพื้นที่

               ๙. พัฒนาการติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ

               ๑๐. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร

               ๑๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง

               ๑๒. ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรในทิศทางเดียวกัน

 

ข้อมูลเมื่อ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙