สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค โดยการบูรณาการแบบร่วมมือ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

2564Plan reo2 01

 

 

 

 

[Download]

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ Download