61294 0 2562 2

รายละเอียดโครงการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2

 1. โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาค ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ลพบุรี และ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี
 2. โครงการ TFE (Teams For Education)
 3. ประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 4. ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 2
 5. ชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคกลาง)
 6. ศึกษาการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1
 7. โครงการจัดทำดัชนีทางการศึกษา เพื่อการบริการจัดการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 (ปทุมธานี)
 8. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค
 9. โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 10. โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 - 18 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด
 12. โครงการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
 13. โครงการจัดทำแผนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง ศึกษาธิการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 2 และเขตตรวจราชการส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 14. โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับภาค
 15. โครงการจัดทำ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 16. โครงการประชุมปฏิบัติการติดตามการทบทวน วิเคราะห์ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 17. โครงการประชุมสัมมนาสร้างการรับรู้แนวทางและรูปแบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 18. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 หลักสูตร “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบงานสารบรรณ และหลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี”
 19. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 20. โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติและปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์
 21. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 หลักสูตร "ศธภ.2 รวมพลัง ก้าวทัน Thailand 4.0"
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500