2560-reo1-plan-y60-pok

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500