2560-reo1-plan-y60-pok

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 300
61294 0 2562 201
ข้อมูลการตรวจราชการ

Reo1 Banner2563 01 22 500

ข้อมูลการประเมิน ITA
Reo1 Banner 250