2558-reo4-action-plan-pok

แผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400