คณะผู้บริหาร

1 21 image

นายสุภัทร จำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ceo

นายศัจธร วัฒนะมงคล
รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่ง

ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

 

 

 

 

ว่าง


นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ 

             rsz 58 sirikanya

นางสาวสิริกัญญา สุขวิเสส
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

58-chainarong

นายชัยณรงค์  อินสาลี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

58-benjaporn

นางเบญจพร  โพธิ์ปัดชา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าทีผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

rsz 59 bumrung 

นายบำรุง เฉียบแหลม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

59-montree

นายมนตรี เดชรักษา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

2563 CoverInspectReport2 2563 300

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400