คณะผู้บริหาร

prasert01

นายประเสริฐ  บุญเรือง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

veera

นายวีระ แข็งกสิการ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 2 :
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
(นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ)

MrThanu800

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง
(กรุงเทพมหานคร)

63 prawit

รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

 

 

(ว่าง)

รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

นายเกื้อกูล ดีประสงค์
นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
รองศึกษาธิการภาค ๑๘


58-supaluk

นางสาวศุภลักษ์  บุตรจันทร์ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

58-chainarong

นายชัยณรงค์  อินสาลี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

58-benjaporn

นางเบญจพร  โพธิ์ปัดชา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าทีผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

58-pattama 

นางปัถมา ดวงแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

59-montree

นายมนตรี เดชรักษา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 03 reo2 Plan2563 300
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400