ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน

sawai 2

นายไสว สารีบท
รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

โทร. 0 2581 1391 โทรสาร 0 2581 1395

 

 

 

 58 1 chainarong

นายชัยณรงค์ อินสาลี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)

โทร. 0 2581 1391  โทรสาร 0 2581 1395

 

             rsz 58 sirikanya

นางสาวสิริกัญญา สุขวิเสส
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
โทร 0 2581 1391 โทรสาร 0 2581 1395

58 1 narong

ดร.ณรงค์ โพธิ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
โทร 0 2581 1391 โทรสาร 0 2581 1395

58-benjaporn

นางเบญจพร  โพธิ์ปัดชา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าทีผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
โทร 0 2581 1391 โทรสาร 0 2581 1395

rsz 59 bumrung 

นายบำรุง เฉียบแหลม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร 0 2581 1391 โทรสาร 0 2581 1395

 

59-montree

นายมนตรี เดชรักษา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร 0 2581 1391 โทรสาร 0 2581 1395

 ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400