บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

sawai 2

นายไสว สารีบท
รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

 

(ว่าง)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)

  

 กลุ่มพัฒนาการศึกษา

   

58 1 narong

ดร.ณรงค์ โพธิ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

 

 

ว่าง

 

 

 


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ  

58-uncharee

นางสาวอัญชลี เกิดเรือง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

 58-chitakun

 นางสาวธัญญรัตน์ ศิริโยธา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

     

 ว่าง

 

 

 


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ  

     

 

     

 ว่าง

 

 

 


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ  

 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

 

rsz 58 sirikanya

นางสาวสิริกัญญา สุขวิเสส
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

พกรรณ

นางกรรณิการ์ สงวนแวว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 
58-popporn

นางสาวภพภร สุมาลกันต์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

 

 

 

 

(ว่าง)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

58 phatsika
 นางสาวพัสสิกา โสตัน
หนักงานราชการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

 
 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
58-benjapornนางเบญจพร  โพธิ์ปัดชา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าทีผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

58-jumnean

นางจำเนียร  โพธิ์หลี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

พออย

นางจิราภรณ์  ศุภศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

thumbnail FTJ 7585 3x4

นายชาญ จันทร์แดง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

 

 

(ว่าง)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

   

 

 

 

  

กลุ่มบริหารงานบุคคล

rsz 59 bumrung 

นายบำรุง เฉียบแหลม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

 

ว่าง

 

 


นิติกรชำนาญการพิเศษ 

      64 Chanidapa

นางชนิดาภา บุญญาลัย
นิติกรชำนาญการ 

warinton

นางสาววรินทร เพียรภายบุน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

   

 

 ว่าง

 

  


นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ  

 

 

mayuree1

นางสาวมยุรี  ศรีน้อย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 
กลุ่มอำนวยการ

58 supalukนางสาวศุภลักษ์ บุตรจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


ว่าง

  

 

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

58-kalaya

นางสาวกัลยา ทารักษ์ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

63-Nathamon-300.jpg

นางสาวณฐมน สุนทรโภคิน 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

wiliruk

นางสาววิไลลักษณ์ บุญน้อม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
(ช่วยราชการ)

63 nee 200

นางสาวเสาวลักษณ์ มานะโอสถ
พนักงานการเงินและบัญชี

pasinee 2 

นางภาสินี สังข์เพ็ชร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการsongpot

นายทรงพรต  คงกล่อม
พนักงานขับรถ

 

 nongnuch1

นางสาวน้องนุช โชคชะตา
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

58-sunton

นายสุนทร ศรีดอกจันทร์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

58-pichet

นายพิเชษฐ์  รุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

  

 

นายปัญญาศักดิ์ คุณมี
พนักงานขับรถ

   

ปรับปรุงข้อมูล วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500