บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

60-rakkana

  นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ
ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาคกลาง

62 Tarnu

นายธนู  ขวัญเดช
รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

 กลุ่มพัฒนาการศึกษา

   58-chainarong

นายชัยณรงค์  อินสาลี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

   58-narong

นายณรงค์  โพธิ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

  58-uncharee

นางสาวอัญชลี เกิดเรือง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

 58-pattama 

นางปัถมา ดวงแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

  59-kwanta

นางขวัญตา  ศรีเกษม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  58-chitakun

 นายชิตคุณ  มะเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 
 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
58-supaluk

นางสาวศุภลักษ์  บุตรจันทร์ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

พกรรณ

  นางกรรณิการ์  สงวนแวว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

58-sirikanya

 นางสาวสิริกัญญา  สุขวิเสส
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

58-tongjarat

นายธงจรัส  แสงอรุณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
58-benjapornนางเบญจพร  โพธิ์ปัดชา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าทีผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

58-jumnean

นางจำเนียร  โพธิ์หลี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

59-bumrung

นายบำรุง เฉียบแหลม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

พออย

นางจิราภรณ์  ศุภศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 

somjid1

นางสาวสมจิตร หาญโอฬารเลิศ
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล

58-pimchat นางสาวพิมฉัตร์ ฤกษ์รัตน์ระพี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 นายประโยชน์ มณีรัตน์
นิติกรชำนาญการพิเศษ

 60-warintorn

นางสาววรินทร   เพียรภายลุน 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 นางสาวสุปรียา มั่งมี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กลุ่มอำนวยการ

59-montree

นายมนตรี เดชรักษา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

58-kalaya

นางสาวกัลยา ทารักษ์ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 wiliruk

นางสาววิไลลักษณ์ บุญน้อม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 58-sunisa

นางสาววรณัน  เนาวศิริกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 

  58-popporn

นางสาวภพภร  สุมาลกันต์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 58-phatsika

นางสาวพัสสิกา  โสตัน
นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 songpot

นายทรงพรต  คงกล่อม
พนักงานขับรถ

58-sumrit 

นางสัมฤทธิ์   หุ่นดี
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

58-sunton  

นายสุนทร ศรีดอกจันทร์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

58-pichet 

นายพิเชษฐ์  รุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 


พนักงานขับรถ

 

ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 300
61294 0 2562 201
ข้อมูลการตรวจราชการ

Reo2 Banner Form01QR Code Agenda Based 2562
2562 AgendaBased URL

ข้อมูลการประเมิน ITA
Reo1 Banner 250