บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

sawai 2

นายไสว สารีบท
รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

 58 1 chainarong

นายชัยณรงค์ อินสาลี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)

  

 กลุ่มพัฒนาการศึกษา

   

58 1 narong

ดร.ณรงค์ โพธิ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

58-uncharee

นางสาวอัญชลี เกิดเรือง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

58-chitakun

 นายชิตคุณ มะเสริฐ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

 58-chitakun

 นางสาวธัญญรัตน์ ศิริโยธา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  

   

 ว่าง

 

 

 


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ  

 

  

 ว่าง

 

 

 


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ  

 

 
 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

 

rsz 58 sirikanya

นางสาวสิริกัญญา สุขวิเสส
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

58 supaluk

นางสาวศุภลักษ์ บุตรจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

พกรรณ

นางกรรณิการ์ สงวนแวว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

58-tongjarat

นายธงจรัส  แสงอรุณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 
58-popporn

นางสาวภพภร  สุมาลกันต์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

58 phatsika
 นางสาวพัสสิกา โสตัน
หนักงานราชการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

 
 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
58-benjapornนางเบญจพร  โพธิ์ปัดชา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าทีผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

58-jumnean

นางจำเนียร  โพธิ์หลี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

58-pimchat

 นางสาวพิมฉัตร์ ฤกษ์รัตน์ระพี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

พออย

นางจิราภรณ์  ศุภศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

somjid1

นางสาวสมจิตร หาญโอฬารเลิศ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

   

 

 

 

  

กลุ่มบริหารงานบุคคล

rsz 59 bumrung 

นายบำรุง เฉียบแหลม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

precha1

นายปรีชา เส็นฤทธิ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ 

      64 Chanidapa

นางชนิดาภา บุญญาลัย
นิติกรชำนาญการ 

warinton

นางสาววรินทร เพียรภายบุน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

   

 ว่าง

 

 

 


นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ  

 

 

mayuree1

นางสาวมยุรี  ศรีน้อย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 
กลุ่มอำนวยการ

59-montree

นายมนตรี เดชรักษา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

58-kalaya

นางสาวกัลยา ทารักษ์ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 wiliruk

นางสาววิไลลักษณ์ บุญน้อม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

(ช่วยราชการ)

 59 kwanta

นางขวัญตา ศรีเกษม 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

63 Nathamon 300

นางสาวณฐมน สุนทรโภคิน 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 

ว่าง

 

 

 

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

 

ว่าง

 

 

 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ

songpot

นายทรงพรต  คงกล่อม
พนักงานขับรถ

63 nee 200

นางสาวเสาวลักษณ์ มานะโอสถ
พนักงานการเงินและบัญชี

nongnuch1

นางสาวน้องนุช โชคชะตา
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

 58-sunton

นายสุนทร ศรีดอกจันทร์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

58-pichet

นายพิเชษฐ์  รุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 63 peach 200

นายสมภพ หินกรด
พนักงานขับรถ

ปรับปรุงข้อมูล วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400