บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

63 prawit

รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์
ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

 

63 phichet

ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี
รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

 กลุ่มพัฒนาการศึกษา

   58-chainarong

นายชัยณรงค์  อินสาลี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

   58-narong

นายณรงค์  โพธิ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

  58-uncharee

นางสาวอัญชลี เกิดเรือง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

 58-chitakun

 นายชิตคุณ  มะเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  

59-kwanta

นางขวัญตา  ศรีเกษม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

 
 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
58-supaluk

นางสาวศุภลักษ์  บุตรจันทร์ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

พกรรณ

  นางกรรณิการ์  สงวนแวว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

59-bumrung

นายบำรุง เฉียบแหลม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

58-tongjarat

นายธงจรัส  แสงอรุณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  58-sirikanya

 นางสาวสิริกัญญา  สุขวิเสส
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 
 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
58-benjapornนางเบญจพร  โพธิ์ปัดชา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าทีผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

58-jumnean

นางจำเนียร  โพธิ์หลี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

58-pimchat

 นางสาวพิมฉัตร์ ฤกษ์รัตน์ระพี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

พออย

นางจิราภรณ์  ศุภศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 

somjid1

นางสาวสมจิตร หาญโอฬารเลิศ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล

58-pattama 

นางปัถมา ดวงแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 63 Sanchai01 

นายสรรค์ชัย  ชูเมือง
นิติกรชำนาญการพิเศษ

 60-warintorn

นางสาววรินทร   เพียรภายลุน 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 
กลุ่มอำนวยการ

59-montree

นายมนตรี เดชรักษา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

58-kalaya

นางสาวกัลยา ทารักษ์ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 wiliruk

นางสาววิไลลักษณ์ บุญน้อม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 58-phatsika

นางสาวพัสสิกา  โสตัน
นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

63 Nathamon 300

นางสาวณฐมน สุนทรโภคิน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 songpot

นายทรงพรต  คงกล่อม
พนักงานขับรถ

63 nee 200

นางสาวเสาวลักษณ์ มานะโอสถ
พนักงานการเงินและบัญชี

58-sumrit 

นางสัมฤทธิ์   หุ่นดี
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

58-sunton  

นายสุนทร ศรีดอกจันทร์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

58-pichet 

นายพิเชษฐ์  รุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 

63 peach 200

นายสมภพ หินกรด
พนักงานขับรถ

 

ปรับปรุงข้อมูล วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400