โครงสร้าง/อัตรากำลัง

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่ ๙ ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๕

เว็บไซต์ www.reo2.moe.go.th 

=========================================== 

กรอบอัตรากำลัง

     สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ (ปทุมธานี) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอัตรากำลังทั้งหมด จำนวน ๓๑ คน จำแนกได้ดังนี้

     . ข้าราชการ ประเภทข้าราชการพลเรือน (๓๑ คน)

          ๑.๑ ศึกษาธิการภาค (ประเภทบริหาร สูง) (๑ คน)

          ๑.๒ รองศึกษาธิการภาค (ประเภทบริหาร ต้น) (๑ คน) (ว่าง)

          ๑.๓ ผู้เชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา) (๑ คน)

          ๑.๔ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (๑๒ คน)

          ๑.๕ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (๔ คน)

            ๑.๖ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑ คน) (ว่าง)

          ๑.๗ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (๑ คน)

          ๑.๘ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (๑ คน)

            ๑.๙  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑ คน) 

          ๑.๑๐ นิติกรชำนาญการพิเศษ (๑ คน)

          ๑.๑๑ นิติกรชำนาญการ (๑ คน)

          ๑.๑๒ นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑ คน) (ว่าง) 

          ๑.๑๓ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (๑ คน)

          ๑.๑๔ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (๑ คน) 

          ๑.๑๕ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑ คน) (ว่าง)

          ๑.๑๖ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑ คน) (ว่าง)

          ๑.๑๗ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (๑ คน)

 สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ (ปทุมธานี) มีเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ปฏิบัติงานจำนวน ๖ คน จำแนกได้ดังนี้

      ๒. ลูกจ้างประจำ ประเภทข้าราชการ (๑ คน)

          ๒.๑ พนักงานขับรถยนต์ ส ๒ (๑ คน)

      . ลูกจ้างประจำ ประเภทพนักงานราชการ (๑ คน)

          ๓.๑ พนักงานราชการปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ (๑ คน)

     . ลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ (๕ คน)

          ๔.๑ พนักงานรักษาความปลอดภัย (๒ คน)

          ๔.๒ พนักงานขับรถยนต์ (๑ คน)

          ๔.๒ พนักงานดูแลสำนักงาน (๑ คน)

            ๔.๓ พนักงานการเงินและบัญชี (๑ คน)

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400