โครงสร้าง/อัตรากำลัง

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่ ๙ ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๕

เว็บไซต์ www.reo2.moe.go.th 

=========================================== 

Reo2 Office2563

     สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ (ปทุมธานี) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอัตรากำลังทั้งหมด จำนวน ๓๐ คน จำแนกได้ดังนี้

     . ข้าราชการ ประเภทข้าราชการพลเรือน (๓๐ คน)

          ๑.๑ ศึกษาธิการภาค (ประเภทบริหาร สูง) (๑ คน)

          ๑.๒ รองศึกษาธิการภาค (ประเภทบริหาร ต้น) (๑ คน)

          ๑.๓ ผู้เชี่ยวชาญ (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) (๑ คน)

          ๑.๔ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (๑๒ คน)

          ๑.๕ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (๑ คน)

          ๑.๖ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (๒ คน)

          ๑.๗ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (๑ คน)

          ๑.๘ นิติกรชำนาญการพิเศษ (๑ คน)

          ๑.๙ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (๓ คน)

          ๑.๑๐ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (๑ คน)

          ๑.๑๑ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (๑ คน)

          ๑.๑๒ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (๑ คน)

          ๑.๑๓ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (๑ คน)

          ๑.๑๔ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (๑ คน)

          ๑.๑๕ นิติกรปฏิบัติการ (๒ คน)

          ๑.๑๖ นักทรัพยากรบุคคล (๑ คน)

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ (ปทุมธานี) มีเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ปฏิบัติงานจำนวน ๖ คน จำแนกได้ดังนี้

      ๒. ลูกจ้างประจำ ประเภทข้าราชการ (๑ คน)

          ๒.๑ พนักงานขับรถยนต์ ส ๒ (๑ คน)

      . ลูกจ้างประจำ ประเภทพนักงานราชการ (๑ คน)

          ๓.๑ นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ (๑ คน)

     . ลูกจ้างประจำ ประเภทจ้างเหมาบริการ (๔ คน)

          ๔.๑ พนักงานรักษาความปลอดภัย (๒ คน)

          ๔.๒ พนักงานขับรถยนต์ (๑ คน)

          ๔.๒ พนักงานดูแลสำนักงาน (๑ คน)

ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400