โครงสร้าง/อัตรากำลัง

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่ ๙ ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๕

เว็บไซต์ www.reo2.moe.go.th 

=========================================== 

กรอบอัตรากำลัง

     สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ (ปทุมธานี) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอัตรากำลังทั้งหมด จำนวน ๓๑ คน จำแนกได้ดังนี้

     . ข้าราชการ ประเภทข้าราชการพลเรือน (๓๑ คน)

          ๑.๑ ศึกษาธิการภาค (ประเภทบริหาร สูง) (๑ คน)

          ๑.๒ รองศึกษาธิการภาค (ประเภทบริหาร ต้น) (๑ คน)

          ๑.๓ ผู้เชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา) (๑ คน)

          ๑.๔ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (๑๓ คน)

          ๑.๕ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (๑ คน)

          ๑.๖ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (๑ คน)

          ๑.๗ นิติกรชำนาญการพิเศษ (๑ คน)

          ๑.๘ นิติกรชำนาญการ (๑ คน)

          ๑.๙ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (๓ คน)

          ๑.๑๐ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑ คน) (ว่าง)

          ๑.๑๑ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑ คน) (ว่าง)

          ๑.๑๒ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (๒ คน)

          ๑.๑๓ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (๑ คน)

          ๑.๑๔ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (๑ คน)

          ๑.๑๕ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑ คน) (ว่าง)

          ๑.๑๖ นิติกรปฏิบัติการ / ชำนาญการ (๑ คน) (ว่าง)

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ (ปทุมธานี) มีเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ปฏิบัติงานจำนวน ๖ คน จำแนกได้ดังนี้

      ๒. ลูกจ้างประจำ ประเภทข้าราชการ (๑ คน)

          ๒.๑ พนักงานขับรถยนต์ ส ๒ (๑ คน)

      . ลูกจ้างประจำ ประเภทพนักงานราชการ (๑ คน)

          ๓.๑ พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ (๑ คน)

     . ลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ (๕ คน)

          ๔.๑ พนักงานรักษาความปลอดภัย (๒ คน)

          ๔.๒ พนักงานขับรถยนต์ (๑ คน)

          ๔.๒ พนักงานดูแลสำนักงาน (๑ คน)

            ๔.๓ พนักงานการเงินและบัญชี (๑ คน)

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

2563 CoverInspectReport2 2563 300

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400