โครงสร้าง/อัตรากำลัง

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่ ๙ ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๕

เว็บไซต์ www.reo2.moe.go.th 

=========================================== 

Reo02 01

     สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ (ปทุมธานี) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอัตรากำลังทั้งหมด จำนวน ๓๗ คน จำแนกได้ดังนี้

     . ข้าราชการ ประเภทข้าราชการพลเรือน (๓๑ คน)

          ๑.๑ ศึกษาธิการภาค (ประเภทบริหาร สูง) (๑ คน)

          ๑.๒ รองศึกษาธิการภาค (ประเภทบริหาร ต้น) (๑ คน)

          ๑.๓ ผู้เชี่ยวชาญ (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) (๑ คน)

          ๑.๔ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (๑๒ คน)

          ๑.๕ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (๑ คน)

          ๑.๖ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (๒ คน)

          ๑.๗ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (๑ คน)

          ๑.๘ นิติกรชำนาญการพิเศษ (๑ คน)

          ๑.๙ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (๓ คน)

          ๑.๑๐ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (๑ คน)

          ๑.๑๑ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (๑ คน)

          ๑.๑๒ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (๑ คน)

          ๑.๑๓ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (๑ คน)

          ๑.๑๔ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (๑ คน)

          ๑.๑๕ นิติกรปฏิบัติการ (๒ คน)

          ๑.๑๖ นักทรัพยากรบุคคล (๑ คน)

      ๒. ลูกจ้างประจำ ประเภทข้าราชการ (๑ คน)

          ๒.๑ พนักงานขับรถยนต์ ส ๒ (๑ คน)

      . ลูกจ้างประจำ ประเภทพนักงานราชการ (๑ คน)

          ๓.๑ นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ (๑ คน)

     . ลูกจ้างประจำ ประเภทจ้างเหมาบริการ (๔ คน)

          ๔.๑ พนักงานรักษาความปลอดภัย (๒ คน)

          ๔.๒ พนักงานขับรถยนต์ (๑ คน)

          ๔.๒ พนักงานดูแลสำนักงาน (๑ คน)

ข้อมูลเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 300
2563 Plan 300
ข้อมูลการตรวจราชการ

Reo1 Banner2563 01 22 500Form2020 500

ข้อมูลการประเมิน ITA
Reo1 Banner 250