วิสัยทัศน์/พันธกิจ

            สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง  (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) มากำหนดสาระสำคัญของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ดังนี้   

วิสัยทัศน์  : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค โดยการบูรณาการแบบร่วมมือ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

พันธกิจ :

 1. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่รับผิดชอบ
 2. สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา
 3. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
 4. สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
 5. ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
 6. พัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์  :

 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
 2. วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
 3. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์

 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง
 2. ผลการวิจัยทางการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
 3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
 4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค
 5. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 6. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย :

เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง

 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เป้าประสงค์ที่ 2 ผลการวิจัยทางการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่

 1. จำนวนผลงานวิจัยทางการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่

เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

 1. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชามากกว่าร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น
 2. ร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค

 1. ระดับความสำเร็จของการกำกับ ติดตามและประเมินผลงานตามนโยบายเพื่อสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่เสมอภาคและเท่าเทียม

เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 1. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ที่ 6 หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
 2. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1

          *ระดับมาตรฐาน หมายถึง ส่วนราชการมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ำกว่าเป้าหมายระดับมาตรฐาน*

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

          กลยุทธ์

                   1.1 ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่

          กลยุทธ์

                    2.1 ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

          กลยุทธ์

            3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
            3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

            กลยุทธ์

          4.1 กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
          4.2 พัฒนาระบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
          4.3 สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายของการตรวจราชการในพื้นที่

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          กลยุทธ์

                   5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

          กลยุทธ์

  6.1 จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีแบบมีส่วนร่วม
  6.2 สื่อสารสร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์และแผนทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  6.3 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค
  6.4 ส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครอง ระบบคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
  6.5 พัฒนาข้าราชการในองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

2563 Reo2 Statity2563

ข้อมูลเมื่อ 26 มิถุนายน 2563

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400