วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

            สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้ศึกษาวิเคราะห์ทบทวนบริบทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ระดับประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.  2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปี งบประมาณ พ. ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) กำหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ดังนี้

            วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค โดยการบูรณาการแบบร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

                           บูรณาการ หมายถึง ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่

            พันธกิจ :

     1. ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติในพื้นที่
     2. ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในพื้นที่
     3. สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
     4. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

          ประเด็นยุทธศาสตร์ :

     1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
     2. ส่งเสริมดำเนินการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
     3. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21
     4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
     5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

         เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์

     1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง
     2. ผลการวิจัยทางการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
     3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
     4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค
     5. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

        ตัวชี้วัด :

 • จำนวนกิจกรรมส่งเสริ ม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง อย่างน้อย 1 กิจกรรม
 • จำนวนผลการวิจัยทางการศึกษาในพื้นที่ อย่างน้อย 1 เรื่อง
 • จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างน้อย 3 กิจกรรม
 • จำนวนกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา อย่างน้อย 1 กิจกรรม
 • ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไม่ต่ำกว่า ระดับ A

      กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ : 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 

 • การสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์ : 2 ส่งเสริม ดำเนินการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่

 • ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

ยุทธศาสตร์ : 3 ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

 • ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
 • ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ : 4 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

 • ส่งเสริมการเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้ อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ : 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

 • ส่งเสริม และพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษาแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ
 • สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
 • ติดตามและประเมินการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
 • ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
 • พัฒนากระบวนการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับพื้นที่
 • ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร
 • ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

 

 0 65 048

ข้อมูล 2 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2
      (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500