ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

(สำเนา) 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(คลิกลิงค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ Fuji Xerox Phaser ๓๔๓๕ สีดํา

จํานวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 -----------------------------------------------------

 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สำเนาถูกต้อง

มนตรี เดชรักษา

(นายมนตรี เดชรักษา)
นักจัดการงานทั่่วไป
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
โดย นายมนตรี เดชรักษา นักจัดการงานทั่่วไป

ที่มา : https://process3.gprocurement.go.th/eGPProcure/secured/HOME

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500