(สำเนา) 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(คลิกลิงค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน จำนวน ๒ รายการ

-----------------------------------------------------

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

สำเนาถูกต้อง

มนตรี เดชรักษา

(นายมนตรี เดชรักษา)
นักจัดการงานทั่่วไป
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
โดย นายมนตรี เดชรักษา นักจัดการงานทั่่วไป

 

ที่มา : https://process3.gprocurement.go.th/eGPProcure/secured/HOME

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400