ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

(สำเนา) 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(คลิกลิงค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-----------------------------------------------------

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

สำเนาถูกต้อง

มนตรี เดชรักษา

(นายมนตรี เดชรักษา)
นักจัดการงานทั่่วไป
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
โดย นายมนตรี เดชรักษา นักจัดการงานทั่่วไป

ที่มา : https://process3.gprocurement.go.th/eGPProcure/secured/HOME