ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

 ( สำเนา )

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------


         ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น เครื่องดูดฝุ่น(๔๗.๑๒.๑๖.๐๒ ) เครื่องขัดเงา(๒๓.๑๐.๑๕.๑๐ ) เครื่องกรองน้ำ(๔๐.๑๖.๑๕.๐๒ ) และ ระบบโทรศัพท์สาขาภายใน(๔๓.๒๒.๑๕.๐๔ ) จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอสไตล์ ไอเดีย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙,๕๕๔.๕๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑รักขณา ตัณฑวุฑโฒ
(นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ)
รองศึกษาธิการภาค ๑
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำเนาถูกต้อง

มนตรี เดชรักษา
(นายมนตรี เดชรักษา)
นักจัดการงานทั่่วไป
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
โดย นายมนตรี เดชรักษา นักจัดการงานทั่่วไป

ที่มา https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=62017282792&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500