ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

 ( สำเนา )

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------


         ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโครงการ จ้างจัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ รุ่งเจริญบริการ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๑๘๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑รักขณา ตัณฑวุฑโฒ
(นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ)
รองศึกษาธิการภาค ๑
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำเนาถูกต้อง

มนตรี เดชรักษา
(นายมนตรี เดชรักษา)
นักจัดการงานทั่่วไป
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โดย นายมนตรี เดชรักษา นักจัดการงานทั่่วไป

ที่มา https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=61117099568&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500