ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

 ( สำเนา )

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------


               ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น เครื่องถ่ายเอกสาร แบบขาวดำ (๔๔.๑๐.๑๕.๐๑ -๐๐๐๐๐๑)[ดิจิตอล,ไม่น้อยกว่า ๔๕ แผ่นต่อนาที,ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ x ๖๐๐ dpi ฯลฯ] จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เฟรนส์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


รักขณา ตัณฑวุฑโฒ
(นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ)
รองศึกษาธิการภาค ๑
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำเนาถูกต้อง

มนตรี เดชรักษา
(นายมนตรี เดชรักษา)
นักจัดการงานทั่่วไป
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
โดย นายมนตรี เดชรักษา นักจัดการงานทั่่วไป

ที่มา https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=61127171453&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400