( สำเนา )

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว ๕๐ แผ่น/นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------


            ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว ๕๐ แผ่น/นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
เครื่องถ่ายเอกสาร แบบขาวดำ (๔๔.๑๐.๑๕.๐๑ -๐๐๐๐๐๑)[ดิจิตอล,ไม่น้อยกว่า ๔๕ แผ่นต่อนาที,ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ x ๖๐๐ dpi ฯลฯ] จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทเอ็ม.ดี.ก๊อปปี้จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รักขณา ตัณฑวุฑโฒ
(นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ)
รองศึกษาธิการภาค ๑
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำเนาถูกต้อง

มนตรี เดชรักษา
(นายมนตรี เดชรักษา)
นักจัดการงานทั่่วไป
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โดย นายมนตรี เดชรักษา นักจัดการงานทั่่วไป

ที่มา https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=61117398937&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 03 reo2 Plan2563 300
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400