ข่าวการศึกษา

แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียนป้องกัน โควิด-19 มีดังนี้

1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา

2. สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา

3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล อย่างเพียงพอ

4. จัดให้มีการเว้นระยะห่าง

5. ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ที่มีการร่วมใช้ด้วยกันบ่อย

6. ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน.

 

s01

 

ที่มาของข่าว https://www.thairath.co.th/news/local/1853613

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400