ข่าวการศึกษา

แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียนป้องกัน โควิด-19 มีดังนี้

1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา

2. สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา

3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล อย่างเพียงพอ

4. จัดให้มีการเว้นระยะห่าง

5. ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ที่มีการร่วมใช้ด้วยกันบ่อย

6. ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน.

 

s01

 

ที่มาของข่าว https://www.thairath.co.th/news/local/1853613