ข่าวการศึกษา
เด็ก"ป.6 -ม.3" ลุยสอบโอเน็ต ฝ่าวิกฤต"ไวรัสโคโรนา"
           เมื่อวันที่ 1 ก.พ. เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนราชวินิตประถม กทม. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และ ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเน็ต ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-2 ก.พ.2563
          โดยคุณหญิงกัลยา กล่าวว่า สำหรับภาพรวมการจัดสอบโอเน็ตป.6 และ ม.3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเรื่องร้องเรียนใดๆเกิดขึ้น ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันเตรียมความพร้อมการจัดสอบครั้งนี้เป็นอย่างดี ซึ่งหวังว่าการสอบโอเน็ตจะช่วยกระตุ้นให้เด็กตื่นตัวและตั้งใจการสอบมากขึ้น เพราะจะเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของโรงเรียนว่ามีการสอนได้คุณภาพมากน้อยแค่ไหน ส่วนประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำลังปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะนั้น ตนเชื่อว่าจะไม่มีปัญหา โดยมอบให้สทศ.ไปเตรียมความพร้อมปรับข้อสอบให้อิงตามหลักสูตรใหม่ด้วย อีกทั้งก่อนหน้านี้สทศ.ก็ได้ปรับการออกข้อสอบโอเน็ตให้เป็นข้อสอบอัตนัยมากขึ้น
          รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ท่ามกลางสถานการณ์ไวรัสโคโรนากำลังระบาดทั่วโลกรวมประเทศไทยและยังพบข้อมูลอีกว่าได้ระบาดจากคนสู่คนนั้น ในการสอบโอเน็ตครั้งนี้ทุกโรงเรียนที่เป็นศูนย์การสอบได้วางมาตรการตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคเป็นอย่างดี โดยที่โรงเรียนราชวินิตฯได้จัดแอลกอฮอร์ล้างมือนักเรียนก่อนเข้าสอบ และนักเรียนก็สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างมิดชิด ดังนั้นหากโรงเรียนไหนพบนักเรียนที่เสี่ยงจากโรถระบาดดังกล่าวก็ให้สามารถปิดสถานศึกษาได้ทันที ซึงตนเชื่อว่ามาตรการต่างๆที่ศธ.ดำเนินการอยู่มีการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่
           
          ดร.วัฒนาพร กล่าวว่า  การสอบโอเน็ตครั้งนี้สพฐ.ได้เตรียมความพร้อมด้วยการชี้แจงทำความเข้าใจให้โรงเรียนและนักเรียนรับทราบทั้งการจัดทำคลังข้อสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ เพื่อให้ครูได้นำตัวอย่างข้อสอบไปเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กก่อนสอบ พร้อมกับสร้างความตระหนักในการสอบโอเน็ตว่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อต้องการให้ค้นพบศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคลได้ ซึ่งสพฐ.คาดหวังว่าการสอบโอเน็ตจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ครูใส่ใจในการเรียนการสอนในห้องเรียนมากยิ่งขึ้น
          ด้านผศ.ดร.ศิริดา กล่าวว่า ในการทดสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2562 ชั้นป.6  มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 786,185 คน และ ม.3 มีการทดสอบด้วยแบบทดสอบ (Paper Pencil) มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 716,373 คน และทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 694 คน แบ่งตามศูนย์สอบ E-Testing 4 ศูนย์ ดังนี้  1.มหาวิทยาลัยบูรพา 206 คน  2. มหาวิทยาลัยนเรศวร 148 คน 3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 160 คน  และ4. มหาวิทยาลับสงขลานครินทร์ 180 คน  สำหรับวิชาสอบโอเน็ตสอบทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์  
         โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการออกข้อสอบ  ​ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2562 นับเป็นปีที่ 4 ที่ สทศ. ได้นำรูปแบบข้อสอบอัตนัยมาใช้ในการทดสอบโอเน็ต  ป.6 วิชาภาษาไทย ซึ่งในการทดสอบวิชาภาษาไทย ป.6 มีจำนวนข้อสอบ 34 ข้อ (คะแนนเต็ม100) แบ่งเป็น รูปแบบข้อสอบปรนัย (เลือกคำตอบที่ถูกที่สุด 1 คำตอบ) จำนวน 32 ข้อ (80 คะแนน) และรูปแบบข้อสอบอัตนัย (แบบเขียนตอบ) จำนวน 2 ข้อ (20 คะแนน) อย่างไรก็ตาม สทศ. มีกำหนดการประกาศผลสอบ O-NET ชั้นป. 6 ในวันที่ 25 มี.ค. 2563 และม.3 ในวันที่ 26 มี.ค. 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th เพื่อให้นักเรียน โรงเรียน และต้นสังกัดได้นำผลการทดสอบโอเน็ตไปวางแผนการจัดการศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรวมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ที่มา เดลินิวส์ ด้านการศึกษา
https://www.dailynews.co.th/education/755140