ข่าวการศึกษา
รมว.ศธ.ลั่นดัน อาชีวะเป็นกำลังหลักประเทศ ทำไม่ได้ถือว่าการทำงานไม่สำเร็จ
       
         วันที่ 31 มกราคม ที่โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ว่า สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) จะเป็นกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมของ อวท. ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดแก่นักเรียน นักศึกษา และตระหนักในการปฏิบัติภาระหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยมีเป้าหมายให้การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพก้าวสู่มาตรฐานสากล ซึ่งกิจกรรมต่างๆ จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับปัจจุบันและอนาคต
        นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้การศึกษาอาชีวะเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ส่วนแนวทางของ ศธ.ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีวศึกษาต่อไปนั้น ตนขอยืนยันว่าหากยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ ศธ. อยู่ และไม่สามารถทำให้อาชีวะพัฒนาเป็นกระดูกสันหลัง และเป็นกำลังหลักของประเทศได้ ถือว่าการทำงานของตนใน ศธ. ไม่ประสบความสำเร็จ เรื่องนี้เป็นความตั้งใจและจริงใจที่อยากให้อาชีวะเป็นกำลังหลักของประเทศ
        หากเอาข้อจำกัดต่างๆของอาชีวะ มาศึกษาดู เชื่อว่าจะสามารถแก้ไข พัฒนาอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศต่อไปได้ ที่ผ่านมายอมรับว่าอาชีวะสามารถพัฒนาได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ขณะนี้ประเทศต้องการคนจบอาชีวะจำนวนมากกว่าเกิน 1 ล้านคน ถ้าเราสามารถผลิตและสร้างคนที่จบอาชีวะมีความรู้ ความสามารถ ผมเชื่อว่าต่อไปประเทศจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำอาเซียน และอาจก้าวขึ้นเป็นผู้นำในระดับโลกได้ด้วย ศธ.พร้อมที่จะปรับแนวทางการทำงานของกระทรวงเพื่อสนับสนุนการทำงานของอาชีวะอย่างจริงจังและยั่งยืน ยอมรับว่าข้อจำกัดอาชีวะยังมี โดยเราต้องนำเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานทำให้อาชีวะแข็งแรงมากขึ้น อย่ากลัว คิดนอกกรอบ ขอให้กล้าตัดสินใจ และขอให้กล้าเสนอแนวทางพัฒนาอาชีวะ กับเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) และผู้บริหารอาชีวะ เพื่อให้ผู้บริหารสะท้อนแนวทางให้ศธ. พิจารณาสนับสนุนต่อไป” นายณัฏฐพล กล่าว
       ด้านนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า สอศ. ได้กำหนดให้การดำเนินงานอวท. มีการจัดงานประชุมวิชาการฯ ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ทุกปีการศึกษา ซึ่งขณะนี้ในระดับจังหวัด และระดับภาค ทั้ง 5 ภาค ได้ดำเนินการจัดงานฯ ประจำปีการศึกษา 2562 เสร็จสิ้นแล้วด้วยความเรียบร้อย และได้มาจัดงานประชุมวิชาการฯ ระดับชาติ ที่จ.ร้อยเอ็ด โดยใช้พื้นที่ของวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด และโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น เป็นสถานที่ดำเนินการ โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยการประชุมวิชาการของ อวท.จากสถานศึกษา จำนวน 419 สถานศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน จากทุกสาขาวิชา จำนวน 105 รายวิชา การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ การจัดนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE นิทรรศการองค์การมาตรฐานดีเด่น สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ การให้บริการสอน 108 อาชีพ และการให้บริการ Fix it Center ทั้งนี้ ได้มีการบูรณาการ การทำงานร่วมกันของผู้บริหาร ครู และบุคลากร ในสถานศึกษาสังกัดสอศ. ที่มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยการจัดงานครั้งนี้ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและสถานประกอบการอีกหลายแห่งได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน และการจัดการแข่งขันทักษะในหลายรายวิชา
       การจัดงานฯ มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลัก คือพัฒนานักเรียน นักศึกษา และเพื่อให้การดำเนินงานจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ ในทุกสถานศึกษา เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สมาชิกองค์การฯ ครูที่ปรึกษา นำแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ ไปปรับใช้กับกิจกรรมอื่นๆ ในสถานศึกษา ได้อย่างเหมาะสม และ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของการจัดการอาชีวศึกษา นายณรงค์ กล่าว
       เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 31 มกราคม ที่โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ว่า สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) จะเป็นกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมของ อวท. ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดแก่นักเรียน นักศึกษา และตระหนักในการปฏิบัติภาระหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยมีเป้าหมายให้การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพก้าวสู่มาตรฐานสากล ซึ่งกิจกรรมต่างๆ จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับปัจจุบันและอนาคต
      นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้การศึกษาอาชีวะเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ส่วนแนวทางของ ศธ.ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีวศึกษาต่อไปนั้น ตนขอยืนยันว่าหากยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ ศธ. อยู่ และไม่สามารถทำให้อาชีวะพัฒนาเป็นกระดูกสันหลัง และเป็นกำลังหลักของประเทศได้ ถือว่าการทำงานของตนใน ศธ. ไม่ประสบความสำเร็จ เรื่องนี้เป็นความตั้งใจและจริงใจที่อยากให้อาชีวะเป็นกำลังหลักของประเทศ
      หากเอาข้อจำกัดต่างๆของอาชีวะ มาศึกษาดู เชื่อว่าจะสามารถแก้ไข พัฒนาอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศต่อไปได้ ที่ผ่านมายอมรับว่าอาชีวะสามารถพัฒนาได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ขณะนี้ประเทศต้องการคนจบอาชีวะจำนวนมากกว่าเกิน 1 ล้านคน ถ้าเราสามารถผลิตและสร้างคนที่จบอาชีวะมีความรู้ ความสามารถ ผมเชื่อว่าต่อไปประเทศจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำอาเซียน และอาจก้าวขึ้นเป็นผู้นำในระดับโลกได้ด้วย ศธ.พร้อมที่จะปรับแนวทางการทำงานของกระทรวงเพื่อสนับสนุนการทำงานของอาชีวะอย่างจริงจังและยั่งยืน ยอมรับว่าข้อจำกัดอาชีวะยังมี โดยเราต้องนำเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานทำให้อาชีวะแข็งแรงมากขึ้น อย่ากลัว คิดนอกกรอบ ขอให้กล้าตัดสินใจ และขอให้กล้าเสนอแนวทางพัฒนาอาชีวะ กับเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) และผู้บริหารอาชีวะ เพื่อให้ผู้บริหารสะท้อนแนวทางให้ศธ. พิจารณาสนับสนุนต่อไป นายณัฏฐพล กล่าว
       ด้านนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า สอศ. ได้กำหนดให้การดำเนินงานอวท. มีการจัดงานประชุมวิชาการฯ ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ทุกปีการศึกษา ซึ่งขณะนี้ในระดับจังหวัด และระดับภาค ทั้ง 5 ภาค ได้ดำเนินการจัดงานฯ ประจำปีการศึกษา 2562 เสร็จสิ้นแล้วด้วยความเรียบร้อย และได้มาจัดงานประชุมวิชาการฯ ระดับชาติ ที่จ.ร้อยเอ็ด โดยใช้พื้นที่ของวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด และโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น เป็นสถานที่ดำเนินการ โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยการประชุมวิชาการของ อวท.จากสถานศึกษา จำนวน 419 สถานศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน จากทุกสาขาวิชา จำนวน 105 รายวิชา การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ การจัดนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE นิทรรศการองค์การมาตรฐานดีเด่น สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ การให้บริการสอน 108 อาชีพ และการให้บริการ Fix it Center ทั้งนี้ ได้มีการบูรณาการ การทำงานร่วมกันของผู้บริหาร ครู และบุคลากร ในสถานศึกษาสังกัดสอศ. ที่มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยการจัดงานครั้งนี้ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและสถานประกอบการอีกหลายแห่งได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน และการจัดการแข่งขันทักษะในหลายรายวิชา
        การจัดงานฯ มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลัก คือพัฒนานักเรียน นักศึกษา และเพื่อให้การดำเนินงานจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ ในทุกสถานศึกษา เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สมาชิกองค์การฯ ครูที่ปรึกษา นำแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ ไปปรับใช้กับกิจกรรมอื่นๆ ในสถานศึกษา ได้อย่างเหมาะสม และ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของการจัดการอาชีวศึกษา นายณรงค์ กล่าว

ที่มา ข่าวมติชน ด้านการศึกษา
       https://www.matichon.co.th/education/news_1935404