ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(กช.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้พบปะกับผู้แทนสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย ซึ่งทำให้ทราบถึงปัญหาและข้อจำกัดหลายเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไข เช่น การประเมินภายนอกสถานศึกษาที่ยังคุยกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)ไม่ลงตัว  เพราะปัจจุบันมีสถาบันที่ทำการประเมินภายนอกโรงเรียนนานาชาติอยู่แล้ว 4 สถาบัน ซึ่งเมื่อคลี่มาตรฐานและตัวชี้วัดแล้ว พบว่าสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของ สมศ. แต่ทาง สมศ.ยังกำหนดให้ต้องมีผู้ประเมินจาก สมศ.เข้าไปด้วย ซึ่งถือเป็นความซ้ำซ้อนในการประเมิน ดังนั้นเรื่องนี้จะต้องมีการหารือกับ สมศ.ต่อไป
        เลขาธิการ กช.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังทำให้ทราบถึงปัญหาเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่เป็นปัญหาของโรงเรียนเอกชนหลายแห่ง เพราะโรงเรียนเอกชนมีครูจำนวนหนึ่งที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซึ่งจะต่ออายุครั้งละ 2 ปี เมื่อครบ 3 ครั้ง หากยังไม่ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก็จะสอนต่อไม่ได้ โดยสาเหตุของปัญหานี้ คือ สถาบันที่ได้รับอนุญาตจากคุรุสภาให้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ ป.บัณฑิต มีไม่เพียงพอ ดังนั้นจะต้องมีการหารือร่วมกับคุรุสภาเพื่อแก้ปัญหานี้ มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแน่นอน 
        “อย่างไรก็ตามในกรณีของโรงเรียนนานาชาติ นอกจากรับฟังปัญหาแล้ว ผมได้ขอให้ทางสมาคมฯช่วยรณรงค์ และดูการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมในโรงเรียนนานาชาติด้วย แต่เท่าที่ทราบวันนี้โรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยอยู่ เพียงแต่ขาดการประชาสัมพันธ์ ก็เลยขอให้แต่ละโรงบอกสิ่งที่ตัวเองทำเป็นเทคนิควิธีดี ๆ ออกมาเผยแพร่ เพื่อให้สังคมรับรู้บ้าง”ดร.อรรถพลกล่าว
ข่าวเดลินิวส์ การศึกษา
                อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/744521
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 03 reo2 Plan2563 300
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400