ข่าวการศึกษา
‘ตรีนุช’ เร่งประมวลเหตุครูก่อหนี้-จัดอันดับหวังแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
        เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการดูงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ว่า รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำหนดให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน และมีการบูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร ทางการศึกษาได้รับการเยียวยาช่วยเหลือ เพื่อทุกครัวเรือนมีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี เป็นหนึ่งใน 70 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบที่เข้าร่วมแก้ไขหนี้สินครู ด้วยแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที่หลากหลาย อาทิ การปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ลง เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 4.90 ต่อปี ซึ่งถือเป็น 1 ในสหกรณ์ 10 แห่ง ที่ได้ลดดอกเบี้ยลงจนเหลือต่ำกว่าร้อยละ 5 เป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งไม่ได้กู้ยืมเงินที่อื่นมาดำเนินการ มีการปรับโครงสร้างหนี้หรือรวมหนี้ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีเงินเดือนติดลบ ให้มีเงินเดือนคงเหลือใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ซึ่งเป็นเป้าหมายพื้นฐานหลักของนโยบาย ศธ. ที่ต้องการเห็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต ลดข้อกังวลในการดำเนินชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้คุณครูสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลต่อเด็กและเยาวชนของเรา ที่จะเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป
       น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า ขณะนี้ศธ. ได้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินครู หรือ สถานีแก้หนี้ครู ขึ้น 2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด และระดับเขตพื้นที่ รวมทั้งเปิดรับลงทะเบียนครูที่ต้องการเข้ารับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 20,000 รายโดยยังคงเปิดรับการลงทะเบียนไปเรื่อยๆ ไม่มีกำหนดปิด อย่างไรก็ตามเมื่อครบการเปิดลงทะเบียน 1 เดือนในวันที่ 15 มีนาคมนี้ ศธ.จะนำข้อมูลครูที่ลงทะเบียนมาประมวลผลว่าครูมีปัญหาเรื่องใดมากที่สุด เพื่อจัดลำดับการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
      ” การดำเนินการเพื่อช่วยเหลือครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบในครั้งนี้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภายในของศธ. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงินต่างๆ และที่ขาดไม่ได้ คือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่จะเป็นกลไกสำคัญของการแก้หนี้ครูให้ประสบความความสำเร็จ วันนี้ดิฉันได้เห็นโมเดลต่างๆที่เป็นประโยชน์ และจะนำรูปแบบที่เหมาะสมไปปรับใช้กับสหกรณ์อื่นๆ” น.ส.ตรีนุช กล่าว

ที่มา ข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์มติชน
       https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3207694

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500