ข่าวการศึกษา
สอศ.-สทศ.เล็งทดสอบสมรรถนะผู้จบอาชีวะได้ใบรับรอง
       เมื่อวันที่ 12 ก.ค.ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)เปิดเผยถึงการยกระดับภาษาอังกฤษนักเรียนอาชีวศึกษาว่า ขณะนี้ยอมรับว่าภาษาอังกฤษของผู้เรียนสายอาชีวะมีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมาสถานประกอบการได้สะท้อนว่าผู้เรียนอาชีวศึกษายังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษานั้นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้กำหนดสมรรถนะหลักของผู้เรียนสายอาชีพไว้ 3 ด้าน ได้แก่ สรรถนะด้านวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ และดิจิทัล รวมถึงสอศ.ยังสนับสนุนสถานศึกษาทุกแห่งได้จัดการเรียนการสอนห้องเรียนรูปแบบ Mini English Program ในแต่ละสาขาวิชา และการจ้างครูต่างชาติมาช่วยจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะสถานศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติจะต้องเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น
       เลขาธิการกอศ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้สอศ.และสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ยังได้ร่วมกันตั้งคณะทำงานด้านการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษาขึ้น ซึ่งในอนาคตสอศ.ได้วางแผนไว้ว่าจะให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ได้รับการทดสอบด้านสมรรถวิชาชีพที่ใช้อิงมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้ได้ใบประกาศนียบัตร หรือ certificate ในการรับรองว่าผู้ที่ผ่านการทดสอบจนได้รับใบนี้สามารถการันตีมาตรฐานวิชาชีพและยังเป็นใบรับรองที่เพิ่มค่าตอบแทนในการจ้างงานได้ โดยการทดสอบดังกล่าวจะมีสทศ.ทำหน้าที่จัดสอบ ซึ่งการทดสอบเราจะไม่มีการบังคับ แต่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกทดสอบได้ตามความสมัครใจ อีกทั้งไม่ได้นำมากำหนดว่าหากผู้เรียนไม่เข้าทดสอบแล้วจะไม่จบการศึกษาด้วย ซึ่งตนเชื่อมั่นว่าการทดสอบดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนในการสร้างโอกาสด้านการทำงานมากขึ้น อย่างไรก็ตามคณะทำงานทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำข้อมูลหากได้รูปแบบการทดสอบที่ชัดเจนจะเสนอให้น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ.พิจารณาต่อไป...

ที่มา ข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
       https://www.dailynews.co.th/news/42791/

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500