หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ ศธ 0201.4/9778 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563
แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

moe0201 4 9778 22 June 63 001

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/9778 ลว. 22 มิ.ย. 63

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว11 ลว.18 พ.ค. 63

ดาวน์โหลดหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/208 ลว.8 มิ.ย. 63

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400