หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สป. 202/2563
เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน
(Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

89097658

89058050