หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สป. 202/2563
เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน
(Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

89097658

89058050

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400