หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สป. 202/2563
เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน
(Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

89097658

89058050

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500