หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน

           หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/16260 - 16264 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เรื่อง การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS

-  เรียน เลขาธิการ ก.ค.ศ.

-  เรียน เลขาธิการ กศน.

-  เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

-  เรียน ศึกษาธิการภาคทุกภาค

-  เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

-  เรียนผู้อำนวยการสถาบันครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

เอกสารแนบ (ใช้ร่วมกัน)

อ้างถึง 1

อ้างถึง 2

ที่มา http://www.ops.moe.go.th