หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป.1437/2561

เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

ที่มา http://www.ops.moe.go.th