หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๑๘๒/๒๕๖๑

เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน

ที่มา http://www.ops.moe.go.th/