หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน

            นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงนามในประกาศฯ ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีตำแหน่งว่างที่จะดำเนินการคัดเลือก 9 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครโดยตรงที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบภาค ก วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561  สอบสัมภาษณ์ภาค ข ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 บรรจุแต่งตั้งตามตำแหน่งว่าง โดยไม่มีการขึ้นบัญชี

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2018/4/383.html