ข่าวประชาสัมพันธ์

student62 9

จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 จำแนกตามระดับชั้น พบว่า มีนักเรียนทั้งหมด 1,689,914 คน โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามากที่สุด จำนวน 711,993 คน คิดเป็นร้อยละ 42.13 รองลงมาได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 362,646 คน คิดเป็นร้อยละ 21.46 ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา จำนวน 281,604 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 231,599 คน คิดเป็นร้อยละ 13.17 และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 102,072 คน คิดเป็นร้อยละ 6.04 ตามลำดับ

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400