ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

2020NoticeBestPractice 001

[Download]

      - การคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
      - เกณฑ์การคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับภาค ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย (ครูผู้สอน) และด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย (ผู้บริหาร) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400