reo2

 

               ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ และการคัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า ๒ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่กำหนดไว้ เพื่อขยายผลและต่อยอดการดำเนินงานเกี่ยวกับการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่หน่วยงานและสถานศึกษาให้ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น และเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน

              ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัยโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงขอประกาศ รายละเอียดในการคัดเลือกฯ ให้ทราบ ดังนี้

๑) ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เรื่อง การคัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ (Download ==> ประกาศ)


๒) ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ (Download ==> ประกาศ)

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 300
2563 Plan 300
ข้อมูลการตรวจราชการ

Reo1 Banner2563 01 22 500Form2020 500

ข้อมูลการประเมิน ITA
Reo1 Banner 250