ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และเงินอื่นที่เกี่ยวข้องของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ซึ่งตั้งไว้สำหรับตำแหน่งที่เกลี่ยจากส่วนราชการต้นสังกัดเดิมมาตั้งจ่ายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

   .pdf คำสั่ง ที่ ๑๐๗.pdf    
   .pdf สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๐.pdf    
   .pdf สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑-๑๘.pdf