ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และเงินอื่นที่เกี่ยวข้องของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ซึ่งตั้งไว้สำหรับตำแหน่งที่เกลี่ยจากส่วนราชการต้นสังกัดเดิมมาตั้งจ่ายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

   .pdf คำสั่ง ที่ ๑๐๗.pdf    
   .pdf สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๐.pdf    
   .pdf สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑-๑๘.pdf   

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500