ข่าวประชาสัมพันธ์
บทวิเคราะห์การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2

2564OutLearning 001

[Download]