ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ มอบนายวินัย ยงเขตการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมสื่อสารสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ภายใต้โครงการชับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผอ.กศน.จังหวัดนนทบุรี รองศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร หน่วยงานทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๙.๐๐ น. บรรยายพิเศษ “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในโลกที่ไม่มีวันเหมือนเดิมภายหลังโควิค-๑๙”โดย ผศ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา ๑๓.๐๐น. บรรยายพิเศษ “ยุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ” โดยดร.ชื่นฤดี บุตะเชียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

news23 3 64 2

news23 3 64 3

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set?vanity=reo2pte&set=a.3938437619533046

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400