ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี นางสาวสิริกัญญา สุขวิเสส ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคกลาง ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวสิริกัญญา สุขวิเสส ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด
เวลา ๑๑.๒๐ น. นายธงจรัส แสงอรุณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นำเสนอข้อมูลสภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคกลาง ด้านโอกาสและการเข้าถึงการได้รับบริการทางการศึกษาด้านคุณภาพการศึกษา
เวลา ๑๓.๐๐ น. แบ่งกลุ่มวิเคราะห์แนวทางการจัดทำแผนการศึกษาที่สำคัญในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ด้านโอกาส ด้านอุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) และกลยุทธ์เชิงรับ(WT) พร้อมนำเสนอแนวทาง

news18 3 64

news18 3 64 1

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3932833873426754

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400