ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการบูรณาการการศึกษา โรงเรียนบ้านคำสร้อย โดยมี นายกานต์ นักลำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะให้การต้อนรับ และนำเสนอแนวทางในการดำเนินงาน จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๓๓๕ คน ความคาดหวังในอนาคต ด้านผู้เรียน นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ แสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง มีทักษะชีวิตสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 ด้านบุคลากร ครูและบุคลากรโรงเรียนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีความรับผิดชอบงานของส่วนรวม ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ร่วมกันวางแผนไว้ และ มีจำนวนบุคลากรครบทุกสาขาวิชา

news16 2 64 1

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/reo2pte/photos/a.3851037674939708/3851036434939832