รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๒/๒๕๖๓
     วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ดร. วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประชุมรายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๒ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมี ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ณ โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของส่วนราชการในพื้นที่และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

650 137298650 145616650 137299650 145618650 145621650 145622

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400