เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ ระดับภาค
         วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ระดับภาค (โครงการ TFE (Teams for Education) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒) โดยมี ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องกรุงธน บอลล์รูม ชั้น ๓ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยร่วมมือกันระหว่างสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันแสดงผลงานความก้าวหน้าและผลสำเร็จของการขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของแต่ละจังหวัด โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าวกว่า ๒๐๐ คน
          โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการถอดบทเรียน รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน นวัตกรรมความก้าวหน้าและความสำเร็จของการขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งภายในงานดำเนินกิจกรรมประกอบด้วยการจัดบูธนิทรรศการเพื่อแสดงผลงาน จำนวน ๑๐ บูธ และการนำเสนอผลงานบนเวทีจากผู้แทนโครงการระดับจังหวัด นำเสนอผลงานจากโครงการ TFE (Teams for Education) จำนวน ๕ ผลงาน และนำเสนอผลงานจากโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ จำนวน ๕ ผลงาน

650 118887353650 118931896650 118819673650 118809991650 118880091650 118880280650 118952527650 119023096650 119064577

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400