คัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
        วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เปิดงานประชุมเชิงวิชาการเพื่อการคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ โดยมี ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกรุงธนบอลล์รูม ชั้น ๓ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
       การประชุมเชิงวิชาการเพื่อการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ มีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกผลงาน นวัตกรรม การปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยและคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับภาค มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูผู้สอน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่จัดการศึกษาปฐมวัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ จำนวน ๖๐ คน

650 118394909650 118128993650 118229392650 118180901650 118134391650 118161779650 118070553650 118496874

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400