ติดตามการจัดองค์กรแบบแมททริกซ์ (Matrix Organization)
        วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดองค์กรแบบแมททริกซ์ (Matrix Organization) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยมีนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานการจัดองค์กรแบบแมททริกซ์ (Matrix Organization) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน (นำร่อง) น่านนวัตกรรม ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดองค์กรแบบแมททริกซ์ (Matrix Organization) ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน

650 19275650 159791632151650 159791632062

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400