ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

ตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/ กลุ่มจังหวัด พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง คุณค่าของ “อัตลักษณ์” กับบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ โดย นางสาวศุภลักษ์ บุตรจันทร์ ผู้อำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ผู้เข้ร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา และนักเรียนแกนนำเยาวชน จำนวน ๑๒๐ คน ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดยซ์ จังหวัดปทุมธานี
        การแลกเปลี่ยนการสืบค้น และถ่ายทอดเรื่องราว (Story telling) อัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น และการต่อยอดคุณค่าของเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งตามศักยภาพและโอกาสของชุมชนท้องถิ่น โดย ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อาจารย์ภัทรพันธ์ ไขยาคำ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์เก๋ แดงสกุล คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์ธนภัทร พิริย์โยธินกุล เวลา ๑๔.๓๐ น. พิธีมอบเกียรติบัตรระดับภาค โดย นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธาน

 news22-7-6-6news22-7-61-1news22-7-61-2news22-7-61-3news22-7-61-4news22-7-61-5

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500