ตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/ กลุ่มจังหวัด พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง คุณค่าของ “อัตลักษณ์” กับบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ โดย นางสาวศุภลักษ์ บุตรจันทร์ ผู้อำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ผู้เข้ร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา และนักเรียนแกนนำเยาวชน จำนวน ๑๒๐ คน ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดยซ์ จังหวัดปทุมธานี
        การแลกเปลี่ยนการสืบค้น และถ่ายทอดเรื่องราว (Story telling) อัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น และการต่อยอดคุณค่าของเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งตามศักยภาพและโอกาสของชุมชนท้องถิ่น โดย ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อาจารย์ภัทรพันธ์ ไขยาคำ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์เก๋ แดงสกุล คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์ธนภัทร พิริย์โยธินกุล เวลา ๑๔.๓๐ น. พิธีมอบเกียรติบัตรระดับภาค โดย นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธาน

 news22-7-6-6news22-7-61-1news22-7-61-2news22-7-61-3news22-7-61-4news22-7-61-5

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400