ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

        โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร วิทยากรประกอบด้วย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวข้อ "แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่" นางสาวนิรมล พานิชพงษ์พันธ์ สำนักงบประมาณ หัวข้อ "แนวทางการจัดทำข้อเสนองบประมาณแผนพัฒนาภาค" นางสาวนภนง ขวัญยืน สำนักงาน ก.พ.ร. หัวข้อ "การขับเคลื่อนตัวชี้วัด และเป้าหมายตามทิศทางการพัฒนาภาค ๖ ภาค" และเวลา ๑๓.๐๐ น. ระดมความคิดเห็นกำหนดกรอบและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาค (ภาคกลาง) โดยมีนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธาน

news7-8-61
news7-8-61-1
news7-8-61-2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500