โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร วิทยากรประกอบด้วย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวข้อ "แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่" นางสาวนิรมล พานิชพงษ์พันธ์ สำนักงบประมาณ หัวข้อ "แนวทางการจัดทำข้อเสนองบประมาณแผนพัฒนาภาค" นางสาวนภนง ขวัญยืน สำนักงาน ก.พ.ร. หัวข้อ "การขับเคลื่อนตัวชี้วัด และเป้าหมายตามทิศทางการพัฒนาภาค ๖ ภาค" และเวลา ๑๓.๐๐ น. ระดมความคิดเห็นกำหนดกรอบและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาค (ภาคกลาง) โดยมีนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธาน

news7-8-61
news7-8-61-1
news7-8-61-2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400