ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จำนวน ๑๐๕ คน นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ บรรยายพิเศษ “กรอบทิศทางการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑”

rukana3-9-61news

ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่และวิเคราะห์จัดทำแนวคิดโครงการ (Project idea) โดย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน และคณะ

3-9-61newsall

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400