ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)
      วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เพื่อชี้แจง สร้างการรับรู้ การจัดเตรียมองค์ประกอบด้านข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมไทยวิรัช สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

500 140441500 24808500 24810

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400