เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ระดับภาค ได้จัดประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ (ประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และ สมุทรปราการ) ณ ห้องประชุมอาคารริมน้ำ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

R10 002

โดยมี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ ส่วนคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับภาค พร้อมจัดลำดับความสำคัญ และสรุปรายชื่อผู้ที่ผ่านความเห็นชอบร่วมกัน จำนวน ๘ ราย หลักการพิจารณาให้ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ไม่ยึดโยงกับฐานจังหวัดที่เสนอรายชื่อนักเรียนแต่ละราย และยึดเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือฯ สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ และมีการจัดประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ให้กับผู้สังเกตการณ์จากฝ่ายเลขานุการโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

R10 001

R10 005

R10 004

R10 006

R10 009

R10 016

R10 027

R10 033

R10 034

R10 630423 REO2 R10 Scholarships

 

ดร.กลาง
ผู้สรุปรายงาน
๒๓ เมษายน ๒๕๖๓

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 03 reo2 Plan2563 300
ข้อมูลการตรวจราชการ

Reo1 Banner2563 01 22 500Form2020 500

ข้อมูลการประเมิน ITA
Reo1 Banner 250