วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานการประชุมจัดทำแผน กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมไทยวิรัช สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อชี้แจงแนวทาง/วัตถุประสงค์/จัดทำแผนกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

       นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ได้รายงานการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมได้ร่วมวิเคราะห์ผลการประเมินดังกล่าว

800 200319 0003800 200319 0001800 200319 0006800 200319 0013

 

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 03 reo2 Plan2563 300
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400